Ochrana osobných údajov

Spracovanie udajov na vybavenie rezervácie a check in

Odoslaním formulára udeľujem JAMAJKA, s.r.o., 270, 032 23 Liptovská Sielnica (ďalej len:
„prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas
so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov potrebných pre
vybavovanie žiadostí (rezervácií, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej
osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (nepovinný údaj).
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným
a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti
prostredníctvom on-line kontaktného formulára na webovej stránke. Po uvedenej lehote budú Vaše
osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
- moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti
súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
- ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom,
ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
- v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
- beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
- beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený,
môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu marketing@kolibagreta.sk
b) telefonicky 0911897011 alebo
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie
súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.
V Liptovskom Mikuláši dňa 21.3.2018

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich
práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali 
emailová adresa: marketing@kolibagreta.sk

Spracovanie udajov na marketingové účely

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi JAMAJKA, s.r.o., 270, 032 23 Liptovská Sielnica
(ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: poskytovania informácií o
prevádzkovateľovi, súvisiacich s ponukou tovaru, služieb a ďalších informácií
o rôznych akciách a novinkách formou zasielania tzv. newsletterov na e-mailovú adresu uvedenú
dotknutou osobou, a to v rozsahu:
- meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným
a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 2 rokov po naplnení účelu spracúvania,
resp. 30 dní po odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované
(skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
- moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti
súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
- ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom,
ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
- v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
- beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
- beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený,
môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu marketing@kolibagreta.sk
b) telefonicky 0911897011 alebo
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie
súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.

V Liptovskom Mikuláši dňa 21.3.2018

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich
práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali 
emailová adresa: marketing@kolibagreta.sk

Spracovanie údajov na účely súťaží.

Zúčastnením sa súťaže udeľujem prevádzkovateľovi JAMAJKA, s.r.o., 270, 032 23 Liptovská Sielnica
(ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: vyhodnocovanie súťaží, vedenie
evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže,
prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže, a to v rozsahu:
- meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným
a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 3 mesiace po vyhodnotení súťaže (od
vyčerpania výhry). Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované)
a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
- moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti
súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
- ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom,
ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
- v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
- beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
- beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený,
môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu marketing@penzionmaria.eu
b) telefonicky 0911897011 alebo
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie
súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.

V Liptovskom Mikuláši dňa 21.3.2018

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich
práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali 
emailová adresa: marketing@kolibagreta.sk

Pre účely vedenia marketingovej databázy, ktorá slúži k ponúkaniu a poskytovaniu služieb v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem nižšie uvedené osobné údaje JAMAJKA, s.r.o.

Vyplnením a odoslaním formulárov dávate spoločnosti JAMAJKA, s.r.o. výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti JAMAJKA, s.r.o.


Rozsah spracovávaných osobných údajov je nasledovný:

  1. U občanov SR - meno, priezvisko, národnosť, telefónne číslo, e-mail
  2. U cudzincov - meno, priezvisko, národnosť, telefónne číslo, e-mail

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľuje na dobu neurčitú na účely evidencie zákazníkov, ďalej pre potreby spoločnosti JAMAJKA, s.r.o.
Klient je oprávnený účinne odvolať svoj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením preukázateľne doručeným spoločnosti JAMAJKA, s.r.o.

Tieto osobné údaje budú použité len na účely, na ktoré ste nám ich poskytli.

Ak by ste mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte marketing@kolibagreta.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac info » Potvrdiť